Elektronická prihláška

Navigácia

 • Učebnice angličtiny a cudzích jazykov pre budúcich prvákov

  Učebnice angličtiny a cudzích jazykov pre budúcich prvákov

  Upozorňujeme študentov, že učebnice potrebné vo výučbe angličtiny a vybraného cudzieho jazyka si môžete zakúpiť po kliknutí na nižšie uvedený link

 • Stretnutie budúcich prvákov

  Stretnutie budúcich prvákov

  Dňa 18.6.2018 o 14.30 hod. sa uskutoční posledné stretnutie budúcich prvákov, na ktorom budú podané informácie ohľadom učebníc cudzích jazykov. Stretnutie sa bude konať v audiovizuálnej učebni na prvom poschodí SG FUTURUM.

 • Informácie ohľadom nových zmlúv o poskytovaní vzdelávania

  Informácie ohľadom nových zmlúv o poskytovaní vzdelávania

  Vážení rodičia, v dňoch 5.6.2018 - 7.6.2018 v čase od 10.00 - 17.00 hod. bude na SG FUTURUM prítomná majiteľka školy Mgr. Patrícia Gazdová. Rada sa s vami stretne osobne a podá vám informácie ohľadne zmluvy o poskytovaní vzdelávania na školský rok 2018/2019. Prosíme o nahlásenie termínu a času stretnutia na telefónnom čísle 0918 677 880.

 • Druhé kolo prijímacích skúšok pre bilingválne štúdium

  Druhé kolo prijímacích skúšok pre bilingválne štúdium

  Riaditeľ Súkromného gymnázia FUTURUM v súlade s ustanovením Zákon č. 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  §66 ods. 7 vyhlasuje druhé kolo prijímacích pohovorov na doplnenie voľných miest pre študijný odbor 7902 J  74 – gymnázium –  bilingválne štúdium. 

   

  Prijímacie konanie sa koná v súlade so zákonom č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších zmien a doplnkov.

   

  Cieľom prijímacieho konania je overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania  a vedomostí z anglického jazyka podľa učebných osnov pre druhý stupeň základnej školy ISCED-2.   

   

  Kritéria úspešnosti.

  Prijímacia skúška pozostáva z troch častí: gramatický test, sloh a krátky rozhovor. 

  Prijímacia skúška je hodnotená pridelením bodov podľa správnosti riešenia úloh.  Z jednotlivých  častí skúšky je možné získať body takto:

  1. gramatický test:         50 bodov

  2. sloh:                          50 bodov

  3. krátky rozhovor:        50 bodov

  spolu:                           150 bodov

   

  Za úspešne vykonanú prijímaciu skúšku je považovaná skúška, pri ktorej uchádzač o štúdium dosiahne najmenej 50 bodov a súčasne v žiadnej z testovaných oblastí nezíska menej ako 20 bodov. Uchádzači budú zoradení do výsledného poradia od najvyššieho po najnižší celkový počet bodov.

   

  Študijné výsledky zo základnej školy.

  Z celkového počtu získaných bodov sa budú uchádzačom strhávať body za známky z hlavných predmetov -  slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, cudzí jazyk, matematika, fyzika, chémia, geografia, dejepis a informatika a to nasledovne:

  Hodnotenie hlavného predmetu                    Počet strhnutých bodov

  výborný                                                                            0

  chválitebný                                                                       0

  dobrý                                                                                5

  dostatočný                                                                       15

  nedostatočný                                                                   50

   

  Pri rovnosti bodov budú uprednostnení uchádzači s touto prioritou:

  • vyšší počet bodov z gramatického testu,
  • vyšší počet bodov zo slohu,
  • účasť na okresných a krajských kôl predmetových olympiád,
  • lepší priemerný prospech z anglického jazyka v posledných dvoch ročníkoch,
  • lepší celkový priemer známok z hlavných predmetov (slovenský jazyk, prírodovedné predmety, spoločenskovedné predmety) pri polročnej klasifikácii v školskom roku 2016/2017,

   

  Uchádzači so zdravotným znevýhodnením (pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania). 

  Uchádzači, ktorí sa zo závažných dôvodov nemôžu zúčastniť na prijímacej skúške, sú povinní predložiť riaditeľovi školy doklady o neúčasti na prijímacej skúške najneskôr v deň prijímacej skúšky. Jedná sa predovšetkým o:

  • práceneschopnosť doloženú lekárskym potvrdením,
  • dlhodobý pobyt alebo štúdium uchádzača v zahraničí v tomto školskom roku, doložené potvrdením školy, ktorú navštevuje (notársky overený doklad a preklad dokladu v slovenskom jazyku),
  • iné závažné dôvody zvláštneho zreteľa.

  Organizačné pokyny:

  Žiaci sa na prijímacie pohovory dostavia najneskôr do 8:30 z dôvodu registrácie. Pri registrácii bude žiakom pridelený osobný kód a určené miesto testovania.

   

  Registračný poplatok 100€ je povinný zákonný zástupca žiaka uhradiť pred konaním prijímacích pohovorov na číslo účtu SK4011000000002924878226. Doklad o zaplatení registračného poplatku predložiť pri registrácii. Bližšie informácie o spôsobe úhrady registračného poplatku na tel. čísle 0918 677 880 – p. Šebíková-Múdra.

   

  Žiaci si so sebou prinesú:

  • písacie potreby,
  • preukaz totožnosti (ak už bol žiakovi  vydaný),
  • základnou školou overené kópie diplomov a potvrdení o umiestnení z krajského, slovenského alebo medzinárodného kola vedomostných súťaží alebo olympiád za posledné dva ročníky ZŠ (pokiaľ ich nepripojili ku prihláške na štúdium).

   

  Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami si prinesú vlastné kompenzačné pomôcky v závislosti na druhu a stupni obmedzenia.

   

 • Druhé kolo prijímacích pohovorov pre štvorročné štúdium

  Druhé kolo prijímacích pohovorov pre štvorročné štúdium

  Riaditeľ Súkromného gymnázia FUTURUM v súlade s ustanovením Zákon č. 245/2008 Z. z.Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  §66 ods. 7 vyhlasuje druhé kolo prijímacích pohovorov na doplnenie voľných miest pre študijný odbor 7902 J – gymnázium – štvorročné štúdium   

   

  Prijímacie konanie sa koná v súlade so zákonom č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších zmien a doplnkov.

   

  Žiak bude prijatý:

  1. Bez prijímacích skúšok, ak v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka na základnej škole dosiahol v každom predmete samozrejme úspešnosť najmenej 90%.
  2. Na základe úspešného vykonania prijímacích skúšok, ak sa umiestni v poradí podľa počtu získaných bodov do limitu určeného zriaďovateľom školy.

   

  Kritéria úspešnosti

  Výsledky prijímacieho testu z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry Žiak môže získať maximálne 50 bodov z matematiky a 50 bodov zo slovenského jazyka a literatúry. Za úspešne vykonanú prijímaciu skúšku je považovaná skúška, pri ktorej uchádzač o štúdium dosiahne najmenej 30 bodov zo 100 možných a súčasne zo žiadneho predmetu nezíska menej ako 10 bodov.

    

  Študijné výsledky zo základnej školy.

  Do celkového súčtu bodov sa započítava prospech dosiahnutý v druhom polroku 8. ročníka a v prvom polroku 9. ročníka z predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, dejepis, geografia, matematika, informatika, fyzika, chémia, prírodoveda (biológia). Z celkového počtu získaných bodov sa budú uchádzačom strhávať body za známky z uvedených predmetov nasledovne:

   

  Hodnotenie predmetu              Počet strhnutých bodov

  výborný                                                   0

  chválitebný                                              0

  dobrý                                                       5

  dostatočný                                              15

  nedostatočný                                          50

   

  Pri rovnosti bodov budú uprednostnení uchádzači s touto prioritou:

  vyšší počet bodov dosiahnutý z celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základných škôl z matematiky a slovenského jazyka a literatúry,

  umiestnenie v predmetových olympiádach do tretieho miesta

  celoslovenské kolo

  krajské kolo

  okresné kolo

  lepší priemerný prospech z anglického jazyka v posledných dvoch ročníkoch,

  lepší celkový priemer známok z  predmetov matematika a informatika pri polročnej klasifikácii v školskom roku 2017/2018,

   

  Uchádzač so zdravotným znevýhodnením (pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený študijný odbor výchovy a vzdelávania). 

   

  Uchádzači, ktorí sa zo závažných dôvodov nemôžu zúčastniť na prijímacej skúške, sú povinní predložiť riaditeľovi školy doklady o neúčasti na prijímacej skúške najneskôr v deň prijímacej skúšky. Jedná sa predovšetkým o:

  práceneschopnosť doloženú lekárskym potvrdením,

  dlhodobý pobyt alebo štúdium uchádzača v zahraničí v tomto školskom roku, doložené potvrdením školy, ktorú navštevuje (notársky overený doklad a preklad dokladu v slovenskom jazyku),

  iné závažné dôvody zvláštneho zreteľa.

   

  Organizačné pokyny:

  Žiaci sa na prijímacie pohovory dostavia najneskôr do 8:30 z dôvodu registrácie.

  Pri registrácii bude žiakom pridelený osobný kód a určené miesto testovania.

  Registračný poplatok 100€ je povinný zákonný zástupca žiaka uhradiť pred konaním prijímacích pohovorov na číslo účtu SK4011000000002924878226. Doklad o zaplatení registračného poplatku predložiť pri registrácii. Bližšie informácie o spôsobe úhrady registračného poplatku na tel. čísle 0918 677 880 – p. Šebíková-Múdra.

    

  Žiaci si so sebou prinesú:

  • písacie potreby,
  • preukaz totožnosti (ak už bol žiakovi  vydaný),
  • základnou školou overené kópie diplomov a potvrdení o umiestnení z krajského, slovenského alebo medzinárodného kola vedomostných súťaží alebo olympiád za posledné dva ročníky ZŠ (pokiaľ ich nepripojili ku prihláške na štúdium).

   

  Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami si prinesú vlastné kompenzačné pomôcky v závislosti na druhu a stupni obmedzenia.

 • Výsledky prijímacieho konania pre štvorročné štúdium

  Výsledky prijímacieho konania pre štvorročné štúdium

  Riaditeľ Súkromného gymnáziá FUTURUM oznamuje výsledky prijímacích pohovorov konaných v dňoch 14.5. 2018 a 17.5.2018 na štvorročné štúdium pre školský rok 2018/2019. Výsledky si môžete pozrieť nižšie v priloženom odkaze.

 • Ďalšie stretnutie budúcich prvákov

  Ďalšie stretnutie budúcich prvákov

  Dňa 18.5.2018 o 14.00 hod. sa na audioučebni (1. poschodie) SG FUTURUM uskutoční ďalšie stretnutie našich budúcich prvákov tentokrát so zástupcom riaditeľa školy - Mgr. Martinom Žiškom. Na stretnutí bude predstavený učebný plán, dotácie predmetov, doplnkové formy vzdelávania a ukončovanie štúdia na SG FUTURUM. Tešíme sa na vás!

 • Prípravné kurzy pre IT

  Prípravné kurzy pre IT

  Nezabudni, že tento týždeň pokračujú prípravné kurzy pre záujemcov o študijný odbor so zameraním na IT. Túto sobotu 28.4.2018 o 8.00 hod. bude zo slovenského jazyka a literatúry!!!

 • Totálny diktát

  Totálny diktát

  Raz do roka. Pre všetkých, ktorí vedia písať!

   

  Občianske združenie Ruská asociácia – Berega Trenčín pozýva všetkých, ktorí si chcú preveriť svoje vedomosti z ruského jazyka, aby sa zúčastnili akcie Totálny diktát. Každý zúčastnený má možnosť napísať diktát, alebo test.

   

  Podujatie Totálny diktát sa uskutoční v Trenčíne 14. apríla o 10.00 hod. v budove Súkromného bilingválneho gymnázia Futurum na adrese:

  Kožušnícka 71/2, Trenčín 911 05

   

  Podrobnosti a podmienky akcie sú na stránke   https://totaldict.ru/trenchin/?city=9942

   

  Všeobecné informácie nájdete na https://totaldict.ru/

   

  Naši partneri : Bilingválne gymnázium Futurum Trenčín

 • Pozvánka na zápis do prvého ročníka bilingválneho štúdia

  Pozvánka na zápis do prvého ročníka bilingválneho štúdia

  Pozvánka

  na zápis žiakov do prvého ročníka vzdelávania v študijnom odbore 7902 J 74 – gymnázium – bilingválne štúdium -  v Súkromnom gymnáziu FUTURUM, Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín

   

  Vážený zákonný zástupca,

  v  súvislosti s prijatím Vašej dcéry / Vášho syna na štúdium,  si Vás dovoľujeme pozvať na zápis do prvého ročníka štúdia v Súkromnom gymnáziu FUTURUM, Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín

   

  Zápis študentov do 1. ročníka štúdia na SG FUTURUM  sa uskutoční dňa 17. apríla 2018 v čase od 9.00 do 17.00 hod. na recepcii školy (druhé podlažie). V prípade, že vám termín nevyhovuje, môžete si iný termín dohodnúť osobne alebo telefonicky na t.č. 0918325444,  

   

  V deň zápisu je potrebné predložiť:

  ZÁPISNÝ LÍSTOK - (vydá ho príslušná základná škola, ktorú Váš syn navštevuje)

  ROZHODNUTIE O PRIJATÍ uchádzača o štúdium (je prílohou k pozvánke na zápis)

  KÓPIU RODNÉHO LISTU

   

  V DEŇ ZÁPISU UCHÁDZAČA  o štúdium záväzne nahlásite:

  A/ druhý cudzí jazyk, ktorý bude Váš syn/dcéra absolvovať počas štúdia na SG FUTURUM. Gymnázium ponúka možnosť štúdia nasledovných cudzích jazykov: francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk a španielsky jazyk. Škola si vyhradzuje právo - v prípade nenaplnenia skupiny (min. 10 žiakov), preradiť študenta na iný cudzí jazyk, po vzájomnej dohode. Druhý cudzí jazyk nie je možné počas štúdia meniť a je pre žiaka povinný.

  B/ záujem o NÁBOŽENSKÚ / ETICKÚ VÝCHOVU

  C/ záujem o vystavenie ISIC karty, ktorá poskytuje študentom zľavy v rôznych oblastiach (cestovnej, nákup kníh a literatúry, športové aktivity....).  ISIC karta NIE JE povinná pre študentov SG FUTURUM.

   

   

  Kontakt:  e-mail skola@sgfuturum.sk, telefónne č. 0918 325 444.

   

  S pozdravom

   

                                                                                                                 Ing. Štefan Štromajer

                                                                                                                     riaditeľ školy

  V  Trenčíne, dňa 4. apríla 2018

 • Prípravné kurzy zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky pre záujemcov o štúdium v školskom roku 2018/2019

  Prípravné kurzy zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky pre záujemcov o štúdium v školskom roku 2018/2019

  Vedenie Súkromného gymnázia FUTURUM, Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín oznamuje všetkým záujemcom o štúdium v štvorročnom študijnom odbore 7902 J, zameranom na IT, že organizuje prípravné kurzy zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky pred prijímacími pohovormi pre žiakov 9. ročníkov základných škôl. Prípravné kurzy sa uskutočnia vždy v sobotu v dňoch 14., 21., 28.4. a 5. a 12. 5. 2018 vždy od 08:00 do 12:00hod pod vedením vyučujúcich jednotlivých predmetov. Poplatok za kurz je 50€ (t.j. 20 hodín výučby po 2,50€ za hodinu). Poplatok je potrebné uhradiť na číslo účtu SK4011000000002924878226. Doklad o zaplatení poplatku predložiť pri prvom stretnutí 14. 4. 2018. Bližšie informácie o spôsobe úhrady  poplatku na tel. čísle 0918 677 880 p. Šebíková-Múdra. V prípade, že sa prípravný kurz neuskutoční, poplatok bude vrátený v plnej výške.

 • Výsledky prijímacích pohovorov v náhradnom termíne

  Výsledky prijímacích pohovorov v náhradnom termíne

  Riaditeľ Súkromného gymnáziá FUTURUM oznamuje výsledky prijímacích pohovorov v náhradnom termíne pre školský rok 2018/2019. Výsledky si môžete pozrieť nižšie v priloženom odkaze.

 • Výsledky prijímacích pohovorov

  Výsledky prijímacích pohovorov

  Riaditeľ Súkromného gymnáziá FUTURUM oznamuje výsledky prijímacích pohovorov pre školský rok 2018/2019. Výsledky si môžete pozrieť nižšie v priloženom odkaze.

 • IT workshop

  IT workshop

  Milí žiaci základných škôl, milí rodičia, učitelia a všetci priatelia IT vzdelávania. Súkromné gymnázium FUTURUM, Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín vás týmto srdečne pozýva na IT WORKSHOP, ktorý sa uskutoční dňa 22. 3. 2018 od 09:00 v priestoroch Súkromného gymnázia FUTURUM na I. poschodí.

  Program workshop 22.3.2018*

  08 : 30 – 09 : 00 Prezentácia účastníkov workshop - u

  09 : 15 – 09 : 45 Otvorenie a prezentácia štvorročného študijného odboru zameraného na IT 

  10 : 00 – 11 : 00 Vystúpenie lektora Aj ty v IT

  11 : 00 – 12 : 00 Prezentácia projektu IT akadémia

  13 : 00 – 15 : 00 Ukážky objektovo orientovaného programovania v prostredí JAVA,

   

  *Program sa môže upraviť alebo zmeniť v závislosti na záujme žiakov o problematiku.

   

  Srdečne vás pozýva

  vedenie Súkromného gymnázia FUTURUM.

   

 • Prijímacie konanie 2018/2019

  Prijímacie konanie 2018/2019

  Všetky dôležité informácie ohľadom prijímacieho konania nájdete v ľavej sekcii "Prijímacie konanie 2018/2019", alebo v nasledovnom odkaze https://sgfuturum.edupage.org/text1/?

 • Týždeň otvorenej výučby

  Týždeň otvorenej výučby

  Vedenie Súkromného gymnázia FUTURUM Trenčín pozýva všetkých záujemcov o štúdium v študijnom odbore 7902 J - štvorročné štúdium zamerané na IT a 7902 J 74 – päťročné bilingválne štúdium  na „Týždeň otvorenej výučby“, ktorý sa bude konať od 5. – 9. 2. 2018 v priestoroch Súkromného gymnázia FUTURUM.

  V rámci Týždňa otvorenej výučby budete našimi hosťami. Záujemcom umožníme navštíviť vyučovacie hodiny podľa vlastného výberu, podľa rozvrhu, ktorý je súčasťou tohto oznamu a to každý deň od 08 do 12.00 hod. Okrem toho sme pre vás  pripravili možnosť stať sa na jeden deň našimi žiakmi a stráviť jeden celý deň na výučbe v ľubovoľnom ročníku. Na základe vašich podnetov a početných priaznivých ohlasov vám v piatok 9.2.2018 ponúkame možnosť vyskúšať si tzv. „Prijímačkách na nečisto“ z anglického jazyka pre bilingválne štúdium a z matematiky záujemcom o štvorročné štúdium v IT odbore. Pre žiakov so záujmom o prírodné vedy otvárame naše laboratóriá. V utorok 6.2. a v stredu 7. 2. 2018 sú Vám k dispozícii naše chemické a biologické laboratórium. Budete mať možnosť si vyskúšať urobiť zaujímavé pokusy z chémie či biológie pod vedením skúsených pedagógov. Vo štvrtok 8. 2.2017 vám umožníme vyskúšať si programovanie s našimi učiteľmi informatiky. Pod ich vedením si môžete sami vytvoriť vlastný program. 

  Počas celého týždňa vám budú k dispozícii riaditeľ školy, zástupcovia RŠ a výchovný poradca, ktorí vám radi dajú odpoveď na prípadné otázky súvisiace so školským vzdelávacím programom, organizáciou štúdia a perspektívami uplatnenia našich absolventov v procese kontinuálneho vzdelávania na vysokých školách. Registrácia návštev bude na recepcii SG FUTURUM (II. poschodie), kde dostanú všetci návštevníci potvrdenie o účasti na TOV.

  Ak by vám ponúknutý termín TOV nevyhovoval, kontaktujte nás na tel. čísle 0918 325 444 alebo 032 2858007 alebo emailom: skola@sgfuturum.sk a dohodnite si individuálnu návštevu.

  Adresa: Súkromné gymnázium FUTURUM, Kožušnícka 71/2, 911 05 Trenčín.  Škola je dostupná autobusmi MHD - linky č. 5, 6, 7, 13 a 17 asi 5 min. od zastávky MHD: Zlatovská Nákupné stredisko a Zlatovská.  Budova školy je vzdialená asi 10 min. chôdzou od železničnej stanice Zlatovce. V blízkosti školy sa nachádzajú aj zastávky prímestských autobusov.

  S pozdravom                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ing. Štefan Štromajer (riaditeľ)

   

   

   

 • Prípravný kurz z anglického jazyka pre záujemcov o bilingválne štúdium v školskom roku 2018/2019.

  Prípravný kurz z anglického jazyka pre záujemcov o bilingválne štúdium v školskom roku 2018/2019.

  Súkromné gymnázium FUTURUM, Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín organizuje prípravný kurz z anglického jazyka pred prijímacími pohovormi pre školský rok 2018/2019 pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl – záujemcov o štúdium v študijnom odbore 7902 J 74 – bilingválne štúdium. Prijímacie pohovory sa uskutočnia 27. 3. 2018. Prípravný kurz sa uskutoční v dňoch 3. 3.,  10. 3., 17. 3. a 24.3. 2018 (sobota) vždy od 08:00 do 13:00hod. pod vedením vyučujúcich anglického jazyka.

  Do kurzu je možné sa prihlásiť mailom na adresu skola@sgfuturum.sk, telefonicky na čísle 0918 325 444.

  Poplatok za kurz je 50€ (t.j. 20 hodín výučby po 2,50€ za hodinu). Poplatok je potrebné uhradiť na číslo účtu SK4011000000002924878226. Doklad o zaplatení poplatku predložiť pri prvom stretnutí 3.3.2018. Bližšie informácie o spôsobe úhrady  poplatku na tel. čísle 0918 677 880 p. Šebíková-Múdra.

  V prípade, že počet záujemcov bude menší ako 15, kurz sa neuskutoční a poplatok bude vrátený v plnej výške.

 • Deň otvorených dverí

  Deň otvorených dverí

  Vážení výchovní poradcovia ZŠ, milí ôsmaci a deviataci, vážení rodičia.

   

       Vedenie Súkromného gymnázia FUTURUM Trenčín si  vás dovoľuje srdečne pozvať na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 13.12.2017 od 15:00 cca do 19:00  v priestoroch Súkromného gymnázia FUTURUM. 

     

       V rámci tohto dňa budete našimi hosťami. Radi vám ukážeme školské priestory, pripravili sme pre vás možnosť podrobne sa oboznámiť s priebehom a obsahom štúdia v sekcii anglického jazyka, sekcii cudzích jazykov, prírodovednej sekcii, sekcii matematiky, sekcii informatiky, sekcii debatného klubu a v sekcii vzdelávania a výchovného poradenstva. Vo všetkých sekciách sa vám budú venovať profesionáli – učitelia Súkromného gymnázia FUTURUM v Trenčíne - ktorí Vám radi predstavia štúdium na škole, jeho obsah, výkonové štandardy a cieľové požiadavky po predmetových skupinách a fundovane odpovedia na všetky vaše otázky.  Pre záujemcov zameraných na prírodné vedy otvárame naše laboratória – biologické, chemické aj fyzikálne laboratórium. Návštevníci si budú môcť vyskúšať urobiť zaujímavé pokusy z chémie, či biológie pod vedením skúsených pedagógov.  Okrem toho sme pripravili zaujímavé možnosti vyskúšať si s našim IT špecialistom prácu programátora a pokúsiť sa vytvoriť vlastný funkčný program, napr. naprogramovať robota. Budete mať možnosť sa zapojiť do diskusie o závažných spoločenských témach v našom debatnom krúžku, či skúsiť si vyriešiť zopár zaujímavých matematických úloh v sekcii matematiky.  A ešte ďalšie zaujímavé veci.

   

      Aby sa vám o videnom a počutom lepšie diskutovalo, pripravili sme pre vás občerstvenie – „Čaj o piatej“, kde si pri debatných stolíkoch budete môcť vymeniť poznatky, predložiť vlastné postrehy a podnety, príp. sa budete môcť spýtať na všetko, čo vás zaujíma. 

      

            Počas celého dňa vám budú k dispozícií riaditeľ školy a zástupcovia, ktorí Vám radi zodpovedia na prípadné otázky súvisiace so školským vzdelávacím programom, organizáciou štúdia a perspektívami uplatnenia našich absolventov v procese kontinuálneho vzdelávania na vysokých školách.

   

        Adresa: Súkromné gymnázium FUTURUM, Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín. Škola je dostupná autobusmi MHD, linka č. 5, 6, 13, 17, linkovými autobusmi SAD a vlakmi ŽSR zastávka Zlatovce

   

   S pozdravom  

  Ing. Štefan Štromajer - riaditeľ

 • Týždeň otvorenej výučby: 6.11 - 10.11. 2017

  Týždeň otvorenej výučby: 6.11 - 10.11. 2017
  28. 10. 2017

  Milí ôsmaci a deviataci základných škôl, záujemcovia o štúdium v anglickom jazyku

   

  Bilingválne & IT gymnázium FUTURUM Trenčín si vás, žiakov ZŠ a vašich rodičov, kamarátov a známych dovoľuje pozvať na:

   

  „Týždeň otvorenej výučby - TOV“,

  ktorý sa bude konať od 6. 11.  – 10. 11. 2017.

   

   V rámci Týždňa otvorenej výučby budete mať  možnosť navštíviť  vyučovacie hodiny podľa vlastného výberu a to každý deň od 8.00 do 12.00 hod. Na základe pozitívnych ohlasov sme  pre vás opäť pripravili možnosť vyskúšať si „Prijímačky na nečisto“ v piatok 10. 11. 2017. A nie len to! Pre žiakov zameraných na prírodné vedy otvárame naše laboratória - 8. 11. 2017 chemické laboratórium a  9.11.2017 biologické laboratórium.  Okrem toho sme pripravili zaujímavé stretnutie s IT špecialistami 8.11. a 9.11.2017, kde  vám umožníme vyskúšať si vytvorenie vlastnej internetovej stránky. Ak by sa náhodou stalo, že Vám nami ponúknutý termín nevyhovuje, neváhajte nás kontaktovať na tel. čísle 0918325444 alebo 032/2858007 a dohodnúť si individuálnu návštevu.

  V rámci TOV vám predstavíme nový a unikátny štvorročný študijný odbor určený pre deviatakov -  IT gymnázium. V tomto študijnom odbore získate okrem klasického všeobecného vzdelania aj zručnosti v IT odboroch – objektovo orientované programovanie, počítačové siete, databázové systémy atd. 

  Záujemcom o prijatie na štúdium v školskom roku 2018/2019 ponúkame možnosť absolvovať pred prijímacími pohovormi prípravný kurz pod vedením skúsených pedagógov.

  Kde nás nájdete? 

  Adresa:  Súkromné gymnázium FUTURUM, Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín.  

  Škola je dostupná autobusmi MHD, linka č. 3 , 5, 6, 7, 10, 15 asi 5 min. od zastávky MHD Zlatovská.

   

  Tak neváhajte, už sa na Vás tešíme!

   

   

  Rozvrh TOV: 6.  až 10. 11. 2017

  Miesto konania. audio-video učebňa SG FUTURUM (prvé poschodie vpravo)

  Registrácia návštev TOV – recepcia 2. poschodie SG FUTURUM

   

   

  1.hodina

  (8:00 – 8:45)

  2.hodina

  (8:50 – 9:35)

  3.hodina

  (9:40 – 10:25)

  4.hodina

  (10:35 – 11:20)

  5.hodina

  (11:25 – 12:10)

  Pondelok

  6. 11. 2017

  Anglická chémia

  III.A

  Mgr. Krecháčová

  Praktická angličtina

  I.A 2.SK

  Cooper, BA

  Anglický jazyk

  V.C

  MBA Kročitá

  Anglická gramatika

  I.A 2.SK

  Mgr. Cooperová

  Anglický jazyk

  I.A 1.SK

  Ing. Plintová

  Utorok

  7. 11. 2017

  Laboratórne cvičenia chémia

  RNDr. Žatko,PhD.

  Britská a americká literatúra

  I.A 2.SK

  Mgr. Chlapík

  Dejepis

  III.A 2.SK

  Mgr. Cooperová

  Anglická chémia

  II.A 1.SK

  Mgr. Krecháčová

  Anglický jazyk

  I.A 1.SK

  Ing. Plintová

  Streda

  8. 11. 2017

  Laboratórne cvičenia biológia

  Mgr. Vančová

  Anglický jazyk

  II.A 2.SK

  Ing. Plintová

  Dejepis

  III.A 1.SK

  Mgr. Cooperová

  Anglický jazyk

  III.A 1.SK

  Mgr. Chlapík//

  „O čom to IT vlastne je?“ prednáška

  Praktická angličtina

  I.A 2.SK

  Cooper, BA//

  „O čom to IT vlastne je?“ prednáška

  Štvrtok

  9.11. 2017

  Anglická gramatika

  I.A 1.SK

  Mgr. Cooperová

  Anglický jazyk

  I.A 1.SK

  Ing. Plintová

  Konverzácia v angličtine

  V.C

  Vogt, MA

  Workshop

  Web, HTML – základy tvorby internetovej stránky.

  Workshop

  Web, HTML – základy tvorby internetovej stránky.

  Piatok

  10. 11. 2017

  Predstavenie školského vzdelávacieho programu

  Mgr. Žiška

  Anglický jazyk – konzultácia pre záujemcov o štúdium

  Ing. Plintová

  Cvičný test z prijímacích pohovorov.

  Oprava testu a analýzy chýb.

   

   

   

 • Rodičovské združenie rodičov rodičov 3. ročníkov

  Rodičovské združenie rodičov rodičov 3. ročníkov

  Dňa 26. októbra 2017 o 15.30 hod. sa uskutoční rodičovské združenie rodičov 3. ročníkov (III.A-1, III.A-2 trieda) s triednou učiteľkou. Na stretnutí sa budú preberať okrem klasifikácie žiakov aj záležitosti ohľadom stužkovej slávnosti. Stretnutie sa uskutoční v audio-video učebni (na prvom poschodí). 

Novinky

Kontakt

 • Súkromné gymnázium FUTURUM
  Kožušnícka 71/2, 911 05 Trenčín
 • +421 x 918 325 444

Fotogaléria