Elektronická prihláška

Navigácia

Prijímacie konanie 2018/2019

Nová podstrana

Riaditeľ Súkromného gymnázia FUTURUM oznamuje všetkým záujemcom o štúdium, že v školskom roku 2017/2018 bude otvárať dve triedy v študijnom odbore 7902 J 74 – päťročné bilingválne štúdium. Prijímacie konanie sa uskutoční 27. marca 2018 o 9.00 hodine Súkromné gymnázium FUTURUM, Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín, v budove školy.

Prijímacie konanie sa koná v súlade so zákonom č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších zmien a doplnkov.

Cieľom prijímacieho konania je overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania  a vedomostí z anglického jazyka podľa učebných osnov pre druhý stupeň základnej školy ISCED-2.   

Prijímacia skúška pozostáva z troch častí: gramatický test, sloh a krátky rozhovor. 

Prijímacia skúška je hodnotená pridelením bodov podľa správnosti riešenia úloh.  Z jednotlivých  častí skúšky je možné získať body takto:

1. gramatický test:      50 bodov

2. sloh:                        50 bodov

3. krátky rozhovor:     50 bodov

     spolu:                      150 bodov

 

Za úspešne vykonanú prijímaciu skúšku je považovaná skúška, pri ktorej uchádzač o štúdium dosiahne najmenej 50 bodov a súčasne v žiadnej z testovaných oblastí nezíska menej ako 20 bodov. Uchádzači budú zoradení do výsledného poradia od najvyššieho po najnižší celkový počet bodov.

 

Z celkového počtu získaných bodov sa budú uchádzačom strhávať body za známky z hlavných predmetov -  slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, cudzí jazyk, matematika, fyzika, chémia, geografia, dejepis a informatika a to nasledovne:

Hodnotenie hlavného predmetu

 • výborný
 • chválitebný
 • dobrý
 • dostatočný
 • nedostatočný

Počet strhnutých bodov

 • 0
 • 0
 • 5
 • 15
 • 50

 

Pri rovnosti bodov budú uprednostnení uchádzači s touto prioritou:

 • vyšší počet bodov z gramatického testu,
 • vyšší počet bodov zo slohu,
 • účasť na okresných a krajských kôl predmetových olympiád,
 • lepší priemerný prospech z anglického jazyka v posledných dvoch ročníkoch,
 • lepší celkový priemer známok z hlavných predmetov (slovenský jazyk, prírodovedné predmety, spoločenskovedné predmety) pri polročnej klasifikácii v školskom roku 2016/2017,
 • uchádzači so zdravotným znevýhodnením (pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania). 

Uchádzači, ktorí sa zo závažných dôvodov nemôžu zúčastniť na prijímacej skúške, sú povinní predložiť riaditeľovi školy doklady o neúčasti na prijímacej skúške najneskôr v deň prijímacej skúšky. Jedná sa predovšetkým o:

 • práceneschopnosť doloženú lekárskym potvrdením,
 • dlhodobý pobyt alebo štúdium uchádzača v zahraničí v tomto školskom roku, doložené potvrdením školy, ktorú navštevuje (notársky overený doklad a preklad dokladu v slovenskom jazyku),
 • iné závažné dôvody zvláštneho zreteľa.

V prípade nenaplnenia tried po prvom kole, sa druhé kolo prijímacích skúšok bude konať dňa 19. júna 2018.

 

Organizačné pokyny:

Žiaci sa na prijímacie pohovory dostavia najneskôr do 8:30 z dôvodu registrácie. Pri registrácii bude žiakom pridelený osobný kód a určené miesto testovania.

Registračný poplatok 100€ je povinný zákonný zástupca žiaka uhradiť pred konaním prijímacích pohovorov na číslo účtu SK4011000000002924878226. Doklad o zaplatení registračného poplatku predložiť pri registrácii. Bližšie informácie o spôsobe úhrady registračného poplatku na tel. čísle 0918 677 880 – p. Šebíková-Múdra.

Žiaci si so sebou prinesú:

 • písacie potreby,
 • preukaz totožnosti (ak už bol žiakovi  vydaný),
 • základnou školou overené kópie diplomov a potvrdení o umiestnení z krajského, slovenského alebo medzinárodného kola vedomostných súťaží alebo olympiád za posledné dva ročníky ZŠ (pokiaľ ich nepripojili ku prihláške na štúdium).

 

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami si prinesú vlastné kompenzačné pomôcky v závislosti na druhu a stupni obmedzenia.

Novinky

Kontakt

 • Súkromné gymnázium FUTURUM
  Kožušnícka 71/2, 911 05 Trenčín
 • +421 x 918 325 444

Fotogaléria