Elektronická prihláška

Navigácia

Prijímacie konanie pre štvorročné štúdium 2018/2019

Nadpis

Riaditeľ Súkromného gymnázia FUTURUM oznamuje všetkým záujemcom o štúdium, že v súlade s VZN TSK č. 36/2017 zo dňa 25.9.2017 o počte tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a o počte spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre stredné školy v územnej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pre prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019, bude v školskom roku 2018/2019 otvárať jednu triedu denného štúdia v študijnom odbore 7902 J  – gymnázium, štvorročné štúdium, zamerané na IT. Na štúdium bude prijatých 31 žiakov.

Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý iba uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa §16 ods. 3 písm. b) Zákona Národnej rady  Slovenskej republiky č. 245/2008 Z.z. a o výchove  a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 22. mája 2008, nie je žiakom inej strednej školy podľa § 62 ods. 12 školského zákona a ktorý splnil podmienky prijímacieho konania. Uchádzači o štúdium v Súkromnom gymnáziu FUTURUM, Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín  prijímaní na základe úspešného vykonania prijímacej skúšky.

1.termín prvého kola prijímacích skúšok bude 14. mája 2018 (pondelok) od 09:00. 2. termín prvého kola prijímacích skúšok bude 17. mája 2018 (štvrtok) od 09:00. Registrácia uchádzačov bude prebiehať od  08:30. Do 6. júna 2018 riaditeľ školy zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční 2. kolo prijímacích skúšok v termíne 19. 6. 2018.     

Prijímacie konanie sa koná v súlade so zákonom č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších zmien a doplnkov.

Žiak bude prijatý:

 1. Bez prijímacích skúšok, ak v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka na základnej škole dosiahol v každom predmete samozrejme úspešnosť najmenej 90%.
 2. Na základe úspešného vykonania prijímacích skúšok, ak sa umiestni v poradí podľa počtu získaných bodov do limitu určeného zriaďovateľom školy.
 3. Kritéria úspešnosti
 • Výsledky prijímacieho testu z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry Žiak môže získať maximálne 50 bodov z matematiky a 50 bodov zo slovenského jazyka a literatúry. Za úspešne vykonanú prijímaciu skúšku je považovaná skúška, pri ktorej uchádzač o štúdium dosiahne najmenej 30 bodov zo 100 možných a súčasne zo žiadneho predmetu nezíska menej ako 10 bodov. Príklad: Uchádzač získal 10 bodov z matematiky a 20 bodov zo slovenského jazyka a literatúry – uchádzač splnil prijímacie kritéria a môže byť prijatý.  Uchádzač získal 25 bodov z matematiky a 5 bodov zo slovenského jazyka a literatúry – uchádzač nesplnil prijímacie kritéria. Uchádzači budú zoradení do výsledného poradia od najvyššieho po najnižší celkový počet bodov.

 

 • Študijné výsledky zo základnej školy. Do celkového súčtu bodov sa započítava prospech dosiahnutý v druhom polroku 8. ročníka a v prvom polroku 9. ročníka z predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, dejepis, geografia, matematika, informatika, fyzika, chémia, prírodoveda (biológia). Z celkového počtu získaných bodov sa budú uchádzačom strhávať body za známky z uvedených predmetov nasledovne:

 

Hodnotenie predmetu

 • výborný
 • chválitebný
 • dobrý
 • dostatočný
 • nedostatočný

Počet strhnutých bodov

 • 0
 • 0
 • 5
 • 15
 • 50
 • Pri rovnosti bodov budú uprednostnení uchádzači s touto prioritou:
 • vyšší počet bodov dosiahnutý z celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základných škôl z matematiky a slovenského jazyka a literatúry,
 • umiestnenie v predmetových olympiádach do tretieho miesta
 • celoslovenské kolo
 • krajské kolo
 • okresné kolo
 • lepší priemerný prospech z anglického jazyka v posledných dvoch ročníkoch,
 • lepší celkový priemer známok z  predmetov matematika a informatika pri polročnej klasifikácii v školskom roku 2017/2018,
 • uchádzači so zdravotným znevýhodnením (pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený študijný odbor výchovy a vzdelávania). 

 

Uchádzači, ktorí sa zo závažných dôvodov nemôžu zúčastniť na prijímacej skúške, sú povinní predložiť riaditeľovi školy doklady o neúčasti na prijímacej skúške najneskôr v deň prijímacej skúšky. Jedná sa predovšetkým o:

 • práceneschopnosť doloženú lekárskym potvrdením,
 • dlhodobý pobyt alebo štúdium uchádzača v zahraničí v tomto školskom roku, doložené potvrdením školy, ktorú navštevuje (notársky overený doklad a preklad dokladu v slovenskom jazyku),
 • iné závažné dôvody zvláštneho zreteľa.

 

Organizačné pokyny:

Žiaci sa na prijímacie pohovory dostavia najneskôr do 8:30 z dôvodu registrácie.

Pri registrácii bude žiakom pridelený osobný kód a určené miesto testovania.

Registračný poplatok 100€ je povinný zákonný zástupca žiaka uhradiť pred konaním prijímacích pohovorov na číslo účtu SK4011000000002924878226. Doklad o zaplatení registračného poplatku predložiť pri registrácii. Bližšie informácie o spôsobe úhrady registračného poplatku na tel. čísle 0918 677 880 – p. Šebíková-Múdra.

 

 

Žiaci si so sebou prinesú:

 • písacie potreby,
 • preukaz totožnosti (ak už bol žiakovi  vydaný),
 • základnou školou overené kópie diplomov a potvrdení o umiestnení z krajského, slovenského alebo medzinárodného kola vedomostných súťaží alebo olympiád za posledné dva ročníky ZŠ (pokiaľ ich nepripojili ku prihláške na štúdium).

 

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami si prinesú vlastné kompenzačné pomôcky v závislosti na druhu a stupni obmedzenia.

 

V Trenčíne 31. 3. 2018

Ing. Štefan Štromajer – riaditeľ školy

Novinky

Kontakt

 • Súkromné gymnázium FUTURUM
  Kožušnícka 71/2, 911 05 Trenčín
 • +421 x 918 325 444

Fotogaléria