Elektronická prihláška

Navigácia

Prijímacie konanie bilingvál

Nová podstrana

Súkromné gymnázium FUTURUM, Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín

Kritéria prijímacieho konania

Študijný odbor: 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium

 

1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník(resp. z koncoročnej klasifikácie za 7. ročníka a polročnej klasifikácie za 8. ročník, ak sa jedná o žiaka 8. ročníka) základnej školy nasledovne:

 

1.Povinné predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne.

  • Slovenský jazyk a literatúra                         max 45 b
  • Matematika                                                   max 45 b

 

2. Profilové predmety :

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne.

  • Anglický jazyk                                                 max 27 b

 

3. Doplnkové predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne.

  • Biológia                                                          max 18 b
  • Chémia                                                          max 18 b
  • Dejepis                                                           max 18 b
  • Geografia                                                       max 18 b

 

 2. PROSPECH

Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch na koncoročnom vysvedčení stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenie sa započíta 5 bodov za každý školský rok. Maximálne môže uchádzač získať 15 bodov.

 

3. ĎALŠIE KRITÉRIA

Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu 0;100 bodov nasledovne:

 

1.Predmetová olympiáda

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1.mieste až 5. mieste. v okresnom(OK) alebo krajskom kole (KK) v 8.ročníku alebo 9.ročníku (resp. v 8. a 7. ročníku, ak ide o žiaka 8. triedy) v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka ( ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT,FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde nasledovne:

 

olympiáda

1.miesto

2.miesto

3.miesto

4.miesto

5.miesto

ANJ (OK)

10

8

6

4

2

ANJ (KK)

10

8

6

4

2

CUJ (OK)

8

6

4

3

2

CUJ (KK)

8

6

4

3

2

iná (OK)

5

4

3

2

1

iná (KK)

5

4

3

2

1

 

2. Celonárodné a medzinárodné umiestnenia

Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka sa započítavajú do celkového hodnotenia podľa typu medzinárodnej olympiády nasledovne:

súťaž

1.miesto

2.miesto

3.miesto

4.miesto

5.miesto

ostatné

Celonárodná alebo medzinárodná súťaž v ANJ alebo CUJ

30

25

20

15

10

5

Celonárodná alebo medzinárodná súťaž v inom predmete

20

15

10

8

6

3

 

3. Vlastné kritériu školy - Motivačný list (60 bodov)

Motivačný list na tému „Prečo som si vybral/a SG Futurum?“

Uchádzač pošle motivačný list ako prílohu emailu na adresu skola@sgfuturum.sk do 19.5.2020.

Motivačný list má zahŕňať váš názor na  oblasti:

  • Why you want to come/have chosen to study at FUTURUM
  • What personal qualities you can bring to FUTURUM as a student
  • What you think an education at FUTURUM will give you for later life
  • What hobbies or interests you have – tell us about you as a person

 

Motivačný list má byť napísaný v anglickom jazyku a má mať rozsah minimálne 150 slov. Napísaný má byť, aj je to možné, v programe MS Word, prípadne čitateľne napísaný rukou na papier (v tom prípade je potrebné poslať scan) s uvedením mena a priezviska uchádzača. Šablónu na písanie si môžete stiahnuť tu.

Maximálny počet bodov za motivačný list je 60 bodov.

 

4. V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

 1. Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,
 2. získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,
 3. dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy.

 

Do 19.5.2020 je potrebné spolu s motivačným listom poslať na emailovú adresu skola@sgfuturum.sk aj diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka na olympiádach a medzinárodných súťažiach, ak tak uchádzač neurobil spolu s prihláškou.

 

Registračný poplatok 100€ je povinný zákonný zástupca žiaka uhradiť najneskôr do 19. mája 2020  na číslo účtu SK4011000000002924878226. V správe pre adresáta je potrebné uviesť meno a priezvisko  žiaka. Potvrdenie o zaplatení pošlite spolu s motivačným listom na emailovú adresu skola@sgfuturum.sk. Bližšie informácie o spôsobe úhrady registračného poplatku na tel. čísle 0918 677 880 – p. Múdra-Šebíková.

Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené do 29.5.2020 na webovej stránke školy.

Žiaci budú identifikovaní pod kódmi, ktoré ste mal žiak v pozvánke na prijímacie konanie. V prípade, že kód žiaka nemáte, kontaktujte riaditeľa školy. Následne vám bude poštou zaslané rozhodnutie o (ne)prijatí spolu s ďalšími dokumentmi a následným postupom.

Novinky

Kontakt

 • Súkromné gymnázium FUTURUM
  Kožušnícka 71/2, 911 05 Trenčín
 • +421 x 918 325 444

Fotogaléria