Elektronická prihláška

Navigácia

Štúdium

Bilingválny odbor

Študijný odbor:        7902J 74 – gymnázium – bilingválne štúdium

Vyučujúci jazyk:      anglický, slovenský

Dĺžka štúdia:             5 rokov

Prijatie:               žiaci 8. alebo 9. ročníka – podmienkou je úspešné vykonanie talentových prijímacích  skúšok z anglického jazyka (kritéria prijímacích skúšok budú zverejnené na webovej stránke školy)

 

Prečo študovať tento odbor?

 

 • V prvom ročníku až 14 hodín anglického jazyka rozdeleného do štyroch samostatných predmetov - anglický jazyk – 6 hodín, anglická gramatika – 3 hodiny, písanie v anglickom jazyku  – 2 hodiny, praktická angličtina – 3 hodiny.
 • Od druhého ročníka štúdium niektorých predmetov v anglickom jazyku (dejepis, geografia, matematika, filozofia, fyzika, umenie a kultúra, informatika, britská a americká literatúra).
 • Rodinná atmosféra – dobré vzťahy medzi žiakmi, učiteľmi a žiakmi a učiteľmi
 • Absolventi našej školy získajú úplné stredné všeobecné vzdelanie, zakončené maturitnou skúškou z anglického jazyka na úrovni C1 (pokročilý) podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.
 • Záujemcom z radov našich absolventov ponúkame možnosť vykonať štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka.  
 • Výučba prebieha v moderne vybavených učebniach s nízkym počtom žiakov v triedach.
 • Disponujeme moderne vybavenými odbornými učebňami informatiky a laboratória fyziky, biológie a chémie.
 • Na výber je množstvo zaujímavých krúžok (krúžok japonského jazyka, žurnalistický krúžok, príprava na vysokú školu z chémie a biológie, programovanie,...)
 • Výučbu realizujú kvalitní, kvalifikovaní učitelia a zahraniční lektori.
 • Vo výučbe využívanie nie len tradičných, aj moderných spôsobov, ktoré žiakov motivujú. 
 • Individuálny prístup ku každému žiakovi, ktorý zohľadňuje prirodzené nadanie  a talent každého žiaka.
 • Organizácia exkurzií a výletov aj do zahraničia
 • Naši absolventi študujú na vysokých školách na Slovensku a v zahraničí (Dánsko, Veľká Británia, Holandsko,...)
 • Naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú vedomostných a športových súťaží regionálnej aj celoslovenskej úrovne.
 • Podporujeme činnosť žiackej školskej rady – pravidelné stretnutia vedenia školy so žiakmi – spoločné riešenie podnetov, plánovanie podujatí a pod.
 • Sme poskytovatelia programu DofE – medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu – rozvoj talentu a motivácie žiakov v 4 oblastiach: rozvoj talentu, rozvoj športu, dobrovoľná expedícia a dobrovoľníctvo

 

 • Na škole funguje školská knižnica, ktorá umožňuje žiakom požičať si beletriu a odbornú literatúru v anglickom a slovenskom jazyku
 • Stali sme sa Partnerskou školou v rámci projektu IT akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie – projekt, v rámci ktorého boli škole dodané pomôcky pre „ITscienceLab“ a ktorý podporuje rozvoj kompetencií žiakov najmä v informatike, matematike a v prírodných vedách
 • Motivačné programy pre študentov: študent roka, študent mesiaca, súťaž o triedu roka
 • No bullying school – škola bez šikanovania
 • Informovanosť žiakov a rodičov – používanie elektronickej triednej knihy a elektronickej žiackej knižky. Pravidelné stretnutia žiakov celej školy na school assembly. Mesačné posielanie newsletteru rodičom o aktuálnom dianí na škole.
 • Konzultačné hodiny učiteľov pre žiakov a rodičov

Novinky

Kontakt

 • Súkromné gymnázium FUTURUM
  Školská 66, 911 05 Trenčín
 • +421 x 918 325 444

Fotogaléria