Elektronická prihláška

Navigácia

Podávanie prihlášok na SG FUTURUM

Nadpis

Na základe otázok záujemcov o štúdium v Súkromnom gymnáziu FUTURUM, Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín uvádzame postup podávania prihlášok na štúdium upravuje Zákon 245/2008 Z.z. (o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

 

Študijný odbor 7902 J 74 – gymnázium – bilingválne štúdium

Dĺžka štúdia 5 rokov,

Vyučovací jazyk: slovenský, anglický.

Vhodné pre žiakov ôsmych a deviatych ročníkov základných škôl.

Požadované overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania z anglického jazyka.

 

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača o štúdium v päťročnom študijnom odbore 7902 J 74 – gymnázium bilingválne štúdium v Súkromnom gymnáziu FUTURUM v Trenčíne podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 20. februára 2019.

 

Uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku priamo na strednú školu do 28. februára 2019.  

 

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania.

 

Na prihláške na vzdelávanie sa vyžadujú tieto osobné údaje:

a) meno a priezvisko, rodné číslo, vyučovací jazyk, štátne občianstvo, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka na základnej škole,

b) meno a priezvisko, adresa a telefónny kontakt zákonných zástupcov maloletého žiaka

 

Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom alebo štúdiom, o ktoré sa uchádza.

 

Talentové skúšky na SG FUTURUM v Trenčíne, študijný odbor 7902 J 74 bilingválne štúdium:   

 

9. 4. 2019 (utorok) talentová skúška z anglického jazyka

 

2. kolo talentových skúšok  (bude vyhlásené len pri nenaplnení počtov v prvom kole)

Pre záujemcov o bilingválne vzdelávanie organizujeme prípravný kurz v trvaní 20 hodín v termínoch: 2. marec,  16. marec, 23. marec, 30. marec a 6. apríl.

Študijný odbor 7902 J 74 – gymnázium (zamerané na IT)

Dĺžka štúdia 4 roky.

Vyučovací jazyk: slovenský.

Vhodné pre žiakov deviatych ročníkov základných škôl.

Požadované:  prijímacie skúšky z matematiky a slovenského jazyka.

 

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 10. apríla 2019. Na prihláške uvedie termín prijímacej skúšky. Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 20. apríla 2019.

 

Uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku priamo na strednú školu v termíne do 20. apríla 2019. Jeho prospech uvedený v prihláške potvrdzuje základná škola, ktorú navštevoval. Ak to nie je možné, k prihláške pripojí svoje vysvedčenia zo základnej školy alebo ich  úradne osvedčené kópie.

 

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania.

 

Na prihláške na vzdelávanie sa vyžadujú tieto osobné údaje:

a) meno a priezvisko, rodné číslo, vyučovací jazyk, štátne občianstvo, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka na základnej škole,

b) meno a priezvisko, adresa a telefónny kontakt zákonných zástupcov maloletého žiaka

 

Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom alebo štúdiom, o ktoré sa uchádza.

 

Prijímacie skúšky na SG FUTURUM v Trenčíne – študijný odbor 7902 J gymnázium so zameraním na IT: 

 

1. termín    13. 5. 2019 (pondelok) prijímacia skúška slovenský jazyk a literatúra, matematika

2. termín    16. 5. 2019 (štvrtok) prijímacia skúška slovenský jazyk a literatúra, matematika

2. kolo prijímacích skúšok (bude vyhlásené len pri nenaplnení počtov v prvom kole)

Pre záujemcov o štúdium v študijnom odbore 7902 J gymnázium so zameraním na IT organizujeme prípravné kurzy v trvaní 20 hodín. Termíny budú upresnené na webovej stránke školy.

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromné gymnázium FUTURUM
    Kožušnícka 71/2, 911 05 Trenčín
  • +421 x 918 325 444

Fotogaléria