Elektronická prihláška

Navigácia

Prijímacie konanie IT odbor

Nadpis

Súkromné gymnázium FUTURUM, Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín

Kritéria prijímacieho konania

Študijný odbor: 7902 J gymnázium – IT odbor

 

1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy nasledovne:

 

1.1       Povinné predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne.

  • Slovenský jazyk a literatúra                           max 45 b
  • Matematika                                                      max 45 b

 

1.2       Profilové predmety :

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne.

  • Anglický jazyk                                                 max 27 b

 

1.3       Doplnkové predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne.

  • Biológia                                                           max 18 b
  • Chémia                                                           max 18 b
  • Dejepis                                                           max 18 b
  • Geografia                                                       max 18 b
  • Fyzika                                                              max 18 b

 

2.   PROSPECH

Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch na koncoročnom vysvedčení stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenie sa započíta 5 bodov za každý školský rok. Maximálne môže uchádzač získať 15 bodov.

 

3.   ĎALŠIE KRITÉRIA

Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu 0;100 bodov nasledovne:

 

3.1       Predmetová olympiáda

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1.mieste až 5. mieste. v okresnom(OK) alebo krajskom kole (KK) v 8.ročníku alebo 9.ročníku  v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka ( ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT,FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde nasledovne:

olympiáda

1.miesto

2.miesto

3.miesto

4.miesto

5.miesto

MAT (OK)

10

8

6

4

2

MAT(KK)

10

8

6

4

2

iná (OK)

5

4

3

2

1

iná (KK)

5

4

3

2

1

 

3.2       Celonárodné a medzinárodné umiestnenia

Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka sa započítavajú do celkového hodnotenia podľa typu medzinárodnej olympiády nasledovne:

súťaž

1.miesto

2.miesto

3.miesto

4.miesto

5.miesto

ostatné

Celonárodná alebo medzinárodná súťaž  z povinných predmetov, profilových a doplnkových predmetov

30

25

20

15

10

5

 

 

3.3       Vlastné kritériu školy - Motivačný list – 60 bodov

Motivačný list na tému „Prečo som si vybral/a SG Futurum?“

Uchádzač pošle motivačný list ako prílohu emailu na adresu skola@sgfuturum.sk do 19.5.2020.

Motivačný list má zahŕňať váš názor na  oblasti:

  • Prečo si si vybral štúdium na Súkromnom gymnázium FUTURUM
  • Aké sú tvoje silné stránky – čo môžeš škole priniesť ako študent
  • Čo očakávaš, že Ti štúdium na Súkromnom gymnázium FUTURUM dá do ďalšieho života
  • Aké sú tvoje záujmy – napíš, čo Ťa baví v škole, ale aj mimo školy.

 

Motivačný list a má mať rozsah minimálne 150 slov. Napísaný má byť, ak je to možné,  v programe v MS Word, prípadne čitateľne napísaný rukou na papier (v tom prípade je potrebné poslať scan) s uvedením mena a priezviska uchádzača. Šablónu na písanie si môžete stiahnuť tu.

Maximálny počet bodov za motivačný list je 60 bodov.

 

4.     V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

a.) Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,

b.) získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,

c.) dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy.

 

Za úspešného uchádzača bude považovaný ten, ktorý dosiahne najmenej 80 bodov.

 

Do 19.5.2020 je potrebné spolu s motivačným listom poslať na emailovú adresu skola@sgfuturum.sk aj diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka na olympiádach a medzinárodných súťažiach, ak tak uchádzač neurobil spolu s prihláškou.

 

Registračný poplatok 100€ je povinný zákonný zástupca žiaka uhradiť najneskôr do 19. mája 2020  na číslo účtu SK4011000000002924878226. V správe pre adresáta je potrebné uviesť meno a priezvisko  žiaka. Potvrdenie o zaplatení pošlite spolu s motivačným listom na emailovú adresu skola@sgfuturum.sk. Bližšie informácie o spôsobe úhrady registračného poplatku na tel. čísle 0918 677 880 – p. Múdra-Šebíková.

 

Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené do 29.5.2020 na webovej stránke školy.

Žiaci budú identifikovaní pod kódmi, ktoré vám budeme posielať mailom. Následne vám bude poštou zaslané rozhodnutie o (ne)prijatí spolu s ďalšími dokumentmi a následným postupom.

Novinky

Kontakt

 • Súkromné gymnázium FUTURUM
  Kožušnícka 71/2, 911 05 Trenčín
 • +421 x 918 325 444

Fotogaléria