Elektronická prihláška

Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
anglická gramatika ANG
anglický jazyk ANJ
biológia BIO
biológia v anglickom jazyku BIOAJ
britská a americká literatúra BAL
cvičenia z fyziky CVF
cvičenia z chémie CVC
Databázy DAS
dejepis DEJ
dejepis v anglickom jazyku DAJ
Dejepis v anglickom jazyku DAJ
Ekonomika EKO
estetická výchova v anglickom jazyku EAJ
etická výchova ETI
filozofia v anglickom jazyku FIL
francúzsky jazyk FRJ
fyzika FYZ
geografia GEO
geografia v anglickom jazyku AGE
chémia CHE
Chémia v anglickom jazyku CHAJ
informatika INF
Informatika v prírodných vedách a matematike IPV
Internet vecí INV
konverzácia v anglickom jazyku KAJ
konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
konverzácia v ruskom jazyku KRJ
literárny seminár LSE
Literárny seminár LIS
matematika MAT
náboženská výchova NAV
nemecký jazyk NEJ
občianska náuka OBN
objektový prístup k riešeniu problémov OPP
písanie v anglickom jazyku PAJ
Počítačová grafika POG
Počítačové systémy a siete PSS
praktická angličtina PAN
príprava na certifikát PAC
psychológia PSY
regionálna výchova RGV
ruský jazyk RUJ
seminár z anglického jazyka SAJ
seminár z biológie SEB
seminár z dejepisu SED
seminár z ekonomiky SEK
seminár z francúzskeho jazyka SFJ
seminár z fyziky SEF
seminár z geografie SGE
seminár z chémie SCH
seminár z informatiky SEI
seminár z matematiky SEM
seminár z nemeckého jazyka SNJ
seminár z občianskej náuky SON
seminár z ruského jazyka SRJ
seminár z umenia a kultúry SUaK
seminár zo slovenského jazyka SSJ
seminár zo španielského jazyka SSPJ
slovenský jazyk a literatúra SJL
spoločenská výchova SPV
Správanie Spr
španielsky jazyk SPJ
telesná a športová výchova TEV
umenie a kultúra UAK
umenie a kultúra v anglickom jazyku AUK
úvod do vedy UDV
vybrané kapitoly z ekonomiky EKO

© aScAgenda 2022.0.1315 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.01.2022

Novinky

Kontakt

  • Súkromné gymnázium FUTURUM
    Školská 66, 911 05 Trenčín
  • +421 x 918 325 444

Fotogaléria